Winkelwagen
Menu
Filters
Favorieten

Je hebt nog geen favorieten toegevoegd.

Algemene voorwaarden:

Artikel 1. Identiteit van de ondernemer

Naam ondernemer: Nijhof Schoenen BV

Vestigingsadres:
Sloetsweg 100
7557 HP Hengelo

Bezoekadres:
Sloetsweg 100
7557 HP Hengelo

Telefoonnummer: 074-2914085
Bereikbaarheid:
Vanaf maandag t/m vrijdag van 09.00 uur tot 18.00 uur
Op donderdag van 09.00 tot 21.00
Op zaterdag van 09.00 tot 17.00 uur
E-mailadres: [email protected]

KvK - nummer: 6075120 ( Kamer van Koophandel Enschede )
BTW - identificatienummer: NL803564867B01

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Nijhof Schoenen zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
2.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
2.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Nijhof Schoenen worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Nijhof Schoenen ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 3. Aanbiedingen/overeenkomsten

3.1 Alle aanbiedingen van Nijhof Schoenen zijn vrijblijvend en Nijhof Schoenen behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
3.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door Nijhof Schoenen. Nijhof Schoenen is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt Nijhof Schoenen dit mee binnen 10 ( tien ) werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 4. Prijzen en betalingen

4.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in Euro's, inclusief BTW en exclusief handelings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
4.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie binnen 14 ( veertien ) dagen na factuurdatum indien het leveringen binnen Nederland betreft, en binnen 21 ( eenentwintig ) dagen na factuurdatum indien het leveringen buiten Nederland betreft, tenzij anders schriftelijk overeengekomen.
4.3 Betaling kan geschieden per IDEAL, PayPal, creditcard. Bij betaling per bank of giro geldt als datum van betaling de datum van creditering van de giro- respectievelijk bankrekening van Nijhof Schoenen.
4.4 Indien u met enige betaling in gebreke bent, is Nijhof Schoenen gerechtigd (de uitvoering van) de betreffende overeenkomst en daarmee samenhangende overeenkomsten op te schorten, dan wel te ontbinden.
4.5 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden binnen 10 ( tien ) dagen na mededeling van de prijsverhoging door Nijhof Schoenen.
4.6. Denk eraan dat het transactiebedrag op het moment van de transactie, rechtstreeks bij uw kredietkaart in rekening wordt gebracht.


Artikel 5. Levering

5.1 De door Nijhof Schoenen opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voorzover dat noodzakelijk is.
5.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u.

Artikel 6. Eigendomsvoorbehoud

6.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Nijhof Schoenen verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat reeds op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 7. Intellectuele en industriële eigendomsrechten

7.1 U dient alle intellectuele en industriële eigendomsrechten welke rusten op de door Nijhof Schoenen geleverde producten geheel en onvoorwaardelijk te respecteren.
7.2 Nijhof Schoenen garandeert niet dat de aan u geleverde producten geen inbreuk maken op enig (ongeschreven) intellectueel en/of industrieel eigendomsrecht van derden.

Artikel 8. Reclames en aansprakelijkheid

8.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Nijhof Schoenen daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 ( veertien ) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk/email en gemotiveerd kennis van te geven.
8.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Nijhof Schoenen de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
8.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u als particulier het recht het product binnen 14 ( veertien ) werkdagen na aflevering aan Nijhof Schoenen te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Artikel 9. Garantie

9.1 Indien Nijhof Schoenen producten aan de afnemer levert, is Nijhof Schoenen nimmer tot een verdergaande garantie ten opzichte van de afnemer gehouden dan waarop Nijhof Schoenen ten opzichte van haar toeleverancier aanspraak kan maken.

Reclamaties wegens uiterlijk waarneembare gebreken moeten conform de contractvoorwaarden, doch uiterlijk binnen 14 ( veertien ) dagen na ontvangst van de goederen door de opdrachtgever schriftelijk worden ingediend. Voor Consumenten geldt een termijn van 30 (dertig) dagen. Reclamaties welke door Nijhof Schoenen na het verstrijken van deze termijn worden ontvangen, behoeven niet door Nijhof Schoenen in behandeling te worden genomen.

Artikel 10. Bestellingen/communicatie

10.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van Internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Nijhof Schoenen, dan wel tussen Nijhof Schoenen en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Nijhof Schoenen, is Nijhof Schoenen niet aansprakelijk, tenzij en voorzover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Nijhof Schoenen.

Artikel 11. Overmacht

11.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Nijhof Schoenen ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Nijhof Schoenen gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
11.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Nijhof Schoenen kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 12. Diversen

12.1 Indien u aan Nijhof Schoenen schriftelijk opgave doet van een adres, is Nijhof Schoenen gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Nijhof Schoenen schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
12.2 Wanneer door Nijhof Schoenen gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht alsnog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Nijhof Schoenen deze Voorwaarden soepel toepast.
12.3 Indien een of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Nijhof Schoenen in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Nijhof Schoenen vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
12.4 Nijhof Schoenen is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 13. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

13.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
13.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. 


Nijhof Schoenen B.V. | Sloetsweg 100 | 7557 HP Hengelo | 074 - 2914085 | [email protected]
                                                                © 2014 Nijhof Schoenen B.V.

Betalen aan de kassa iDEAL Visa MasterCard PayPal VVV Cadeaubon fashioncheque

Om u de beste gebruikservaring te kunnen bieden, gebruiken wij cookies. Voor meer inhoudelijke informatie en het onderscheid die wij hier in maken, verwijzen wij u door naar ons cookiebeleid.